BİN AYDAN HAYIRLI GECE :KADİR GECESİ

ÜMMETİ MUHAMMEDE VERİLEN EN BÜYÜK NİMET :KADİR GECESİ

BİN AYDAN DAHA HAYIRLI OLAN KADİR GECESİ

Rivayet edilir ki  ,Sevgili Peygamberimiz zaman zaman eski ümmetlerden ve onların yaptıkları ibadetlerden bahsederdi .

Yine birgün Allah yolunda 83 yıl cihad eden birinin varlığından ve yaptığı ibadetlerin çokluğundan bahsetti .

Hem kendisine hem de sahabeye kendi yaptıkları ibadetler az göründü ve üzüldüler .

Bunun üzerine Kadir Suresinin nazil olduğu anlatılır ki ,burada bir kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olduğu belirilerek Ümmet-i Muhammedin büyük avantajlara sahip olduğu bilgisi ve müjdesi vurgulanır.

Kadir suresi  kURAN-I KERİM ‘de  ilk inen ayetlerin olduğu Alak suresinden sonra gelir .
Mekke’de inen suremiz ,nuzül sırasına göre 25 . .sırada inen suredir .
Kuran-ı Kerim’de 97 .sırada yer alır .Beş ayettir .Kur’an’ın kısa sayılacak surelerindendir .
Alak suresiyle arka arkaya gelen Kadir suresi ,anlamca bu sureyle ilişkilidir .
Alak suresiyle ilk vahiy başladı ve “YARATAN RABBİNİN ADIYLA OKU” emrine muhatap olan sevgili peygamberimizin bu gecede aldığı ilk vahyin önemi de Kadir suresinde ALLAH tarafından muhteşem bir anlatımla açıklandı .
Alak suresinin indirilmeye başlandığı gece, yani ilk vahiy gecesi,  Hz. MUHAMMED (AS)ın 610 tarihinde almaya başladığı inişin önemine binaen Kadir gecesi ,KADİR SURESİ’inde anlatılır .
Öylesi bir anlatım metodudur ki, dikkatleri adeta cezbeder ,celbeder .
İnsanlığın içine düştüğü cahiliye bataklığı ilk ayetlerin inmesiyle kurumaya başlayacak ve 23 sene gibi kısa sayılacak bir sürede yüz binlerle ifade edilecek insan, kendini İSLAM’IN saadet ocağına atacaktır .
Cahiliye devri, Asr-ı Saadet devrine dönüşecektir.
Kadir gecesi bu yüzden önemlidir. Hem de çok önemlidir.

YEPYENİ BİR HAYATIBAŞLANGICI ,BİR DEVRİMİNYAPILDIĞI GECEDİR KADİR GECESİ
Zaten adı üzerinde “KADİR” kelimesi çok değerli, kıymetli, ölçülü, azametLİ ve şerefLİ anlamındadır.
2020  yılı Kadir gecesinde biz Kur’an’ın dünyamızı şereflendirişinin 1410. yılını kutluyoruz.
“Her canlı ölür
Her yeni eskir
Her yaşlanan, kocayan, zeval bulur, yok olur…”
demişti ya peygamberimizin sevgili annesi AMİNE HATUN  hayata veda edip öteki aleme göçederken ,minik yavrusuna her şeyin fani olduğunu söylerken.
1410 SENE GEÇTİ HALEN VE EBEDE KADAR CAPCANLI, TAPTAZE KALACAKTIR KUR’AN.

AMİNE Annenin sözlerini biz Kur’an’a vururken,İlk günkü gibi iniş heyecanı ile Müslümanlara cevap veriyor Kadir suresi,
Surede çok ilginç bir başlangıç vardır:
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

“ İNNA ENZELNAHU Fİ LEYLETİL KADR.”

“BİZ ONU (KUR’AN’I) KADİR GECESİNDE İNDİRDİK.”
Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir.
Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu.
Duhân sûresinde,

“Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3)

buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir.
Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.
“O (sayılı günler), doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği Ramazan ayıdır.”
KADİR GECESİ NE ZAMAN ?
Buna göre Kadir gecesinin Ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; Ramazan’ın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır. Bununla birlikte, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde nakledilen bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bu sebeple Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124).
NİÇİN ZAMANI BİLDİRİLMEDİ?
Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır.

Âlimler bu âyetle doğrudan Hz. Peygamber’e gelen Alak sûresinin ilk âyetlerinin kastedildiği kanaatindedirler.
“VE MA EDRAKE MA LEYLETÜL KADR “
“KADİR GECESİNİN NE OLDUĞUNU BİLİR MİSİN ?”
ALLAHÜ TEALA bu ayette tüm dikkatleri celbeden ,üzerine çeken bir soru sorar:
“Kadir gecesinin ne olduğunu Sen bilir misin?”
o kadar ilginç bir sorudur ki bu.
Soruda Allahü Teala Kadir gecesinin kıymetini, değerini ancak kendisinin bilebileceğini söyleyerek dikkatleri Kur’an’ı Kerim’in indirildiği bu mübarek geceye çekiyor.
Bu soru onun değerinin “ALLAH BİLDİRMEDEN BİLİNEMEYECEĞİNİ ANCAK ALLAH’IN BİLDİRMESİYLE BU DEĞERİN KAVRANABİLECEĞİNİ BİZE BİLDİRİR .”
“LEYLETÜ’L KADRİ HAYRUN MİN ELFİ ŞEHR”
“KADİR GECESİ BİN AYDAN DAHA HAYIRLIDIR”
ALLAHÜ TEALA sorduğu sorunun akabinde verdiği cevapta;
“LEYLETÜL KADRİ HAYRUN MİN ELFİ ŞEHR” ifadesiyle Kadir Gecesi içinde başka bir Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlıdır diyerek o değeri ifade ediyor.
Ramazan ayına değer veren Kadir gecesidir.
Kadir gecesine değer veren Kadir Gecesi’nde Kuranı Kerim’in indirilmiş olmasıdır.
Kur’ an-ı Kerim’in indirilmiş olması bu kadar önemlidir.
Çünkü Kur’an küfrün bataklığı’nda çırpınan insanlara gönderdiği ayet-i kerimelerle doğruyu yanlıştan ayıran “Furkan” dediğimiz hakkı- batıldan, doğruyu- yanlıştan ayıran Kur’an-ı Kerim ile cahiliye çağını ,Asr-ı Saadette çeviren eşsiz bir rehberdir.
BİN AYDAN HAYIRLI NE DEMEK ?
Müfessirlerin bir kısmı, Kadir gecesinin bin aydan hayırlı olduğunu bildiren 3. âyeti hakiki manasında anlayarak bu gecede yapılan ibadet ve hayırların, içinde Kadir gecesinin bulunmadığı tam bin ayda yapılanlardan daha çok sevap getireceğini belirtirler.
Başka bir yoruma göre buradaki bin sayısı çokluktan kinayedir.
Birçok dilde olduğu gibi Arapçada da bin rakamı büyük bir sayı söyleyerek çokluğu anlatmak için kullanılmaktadır.
Şu halde bu âyette Kadir gecesinde yapılan ibadet ve iyiliklerin diğer bütün zamanlarda yapılanlardan daha çok sevap getireceği ifade edilmiş olmaktadır (Şevkânî, V, 555; İbn Âşûr, XXX, 459).

“TENEZZELÜL MELAİKETÜ VER-RUHU FİHA Bİ İZNİ RABBİHİM MİN KÜLLİ EMR .”

“O GECE MELEKLER VE RUH, RABLERİNİN İZNİYLE HER BİR İŞ İÇİN İNER DURURLAR.”
“SELAMÜN HİYE HATTA METLEIL FECR”
“O GECE TAN YERİ AĞARINCAYA KADAR ESENLİK DOLUDUR.”
Burada Kadir gecesinin bin aydan hayırlı oluşunun başka bazı sebepleri açıklanmaktadır. Bu gece Allah Teâlâ’nın vereceği görevleri üstlenmek üzere melekler ve ruh yeryüzüne inerler.

RUH NEDİR?
Müfessirlerin çoğunluğuna göre 4. âyetteki “ruh”tan maksat Cebrâil’dir (krş. Şuarâ 26/193-194). Cebrâil meleklerden biri olmakla birlikte makamının yüksekliğini ve şanının yüceliğini göstermek üzere ayrıca zikredilmiştir. Ruha “meleklerin ileri gelenleri, meleklerin dışında Allah’ın görünmez ordularından bir ordu, rahmet” vb. mânalar verenler de vardır (Râzî, XXXII, 34; Şevkânî, V, 555).

BİR DİĞER GÖRÜŞE GÖRE RUH ‘TAN KASIT KUR’AN-I KERİM’DİR

YANİ,Kadir Suresindeki dördüncü ayetteki “RUH “kelimesinden maksad KUR’AN-I KERİM’dir .

Ruh, bedene canlılık verdiği gibi Kur’ân  da kalplere canlılık verir, manen ölmüş
kalpleri diriltir.

1410 sene öncesinde ölmüş kalpleri ve ruhları dirilttiği gibi.

Kur’ân, insana hayat veren ilahî bir mesajdır.
“(Ey Peygamberim!) İşte sana emrimizle bir ruh vahyettik.” (Şura, 42/52)
Bu yette geçen ruh ile maksat Kur’ân’dır.

*
5. âyette bu gecenin esenlik ve mutluluk gecesi olduğu ifade edilmiştir.

Zira melekler gecenin başından itibaren tan yeri ağarıncaya kadar gruplar halinde inerek müminlere selâm verirler. Bu durum gecenin karanlığı çekilinceye kadar devam eder.
Kadir gecesinde Allah Teâlâ Rahmân ismiyle tecelli etmekte, Duhân sûresinin 4-6. âyetlerinden de anlaşıldığı üzere bu tecelli en az bir yıl boyunca genel esenliğin devamını sağlamakta, düzeni ve dengeyi korumaktadır.
SON ON GÜNDE İTİKAF
Bu sebeple Ramazan’ın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevî işlerden uzaklaşıp mescidde itikâfa çekilir, vaktini daha çok ibadet ve tefekkürle geçirirdi (Buhârî, “İ‘tikâf”, 1; Müslim, “İ‘tikâf”, 1-

HZ .AİŞE SORUYOR :KADİR GECESİNDE NASIL DUA EDEYİM ?


Hz. Âişe bu gecenin nasıl ihya edileceğini Hz. Peygamber’e sormuş, o da

“Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet! de” şeklinde cevap vermiştir (Tirmizî, “Da‘avât”, 84; İbn Mâce, “Duâ”, 5).
KADİR GECESİ KUR’AN’DA ADI ZİKREDİLEN TEK MÜBAREK GECEDİR .
“ALLAHÜ TEALA NİÇİN “BİZ” DİYOR?”
Allah-u Teala Kadir suresinde Kuranı Kerim’in indirilişini “Biz” diyerek anlatıyor .
Burada Allahu Teala bizlere “enaniyet” duygusundan uzak olmamızı ve biz bilincini veriyor.
ALLAH-U TEALA KUR’AN-I KERİM’İN TEK BAŞINA İNDİRMEYE KADİR DEĞİL Mİ ?
Elbetteki Kadir.
Burada söylenmek istenen bir diğer şey de Kuranı Kerim’in indirilişi ile ilgili görevli meleğin kastedilmesidir.
Hepimizin bildiği gibi vahiy getiren meleğin ismi CİBRİL-İ Emin’dir.
Bir ömre bedel; tek bir gece, o da Kadir Gecesi yani Kuran’ın inmeye başladığı gece.
Hak ile batılın birbirinden ayrıldığı karanlıkların yerini aydınlığa bıraktığı gece Kadir Gecesi.
33 SENEDE BİR AYNI GÜNLERDE ORUÇ
Peygamberimizin ifadesine göre Ramazan’ı Şerif’in son 10 günündedir. Kadir Gecesi’ni Ramazan’ı Şerif’in son 10 gününde aramak tavsiye edilmiştir .
Kameri aylara göre ibadetlerimizi yaptığımız için her sene Ramazan ı Şerif 10 gün öne gelir .
33 senede bir de aynı güne denk gelir.
Bu şu anlama gelmektedir:
Kadir Gecesini son 10 günlerde aradığınız takdirde ortalama bir insan ömründe ikişer defa son 10 günde Kadir gecesini aramış oluyoruz.
O da çok ilginç bir durumdur.
KADİR GECESİ NE ZAMAN

Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e Kadir Gecesi ne zaman oldu Çok sorulmuştur.
Bu konuda birçok hadisi şerifler vardır .
Son 10 günde tek günler, 27. gece, senenin tüm günleri olabilir gibi birçok bildirimde bulunmuştur.
Ama Kadir gecesinin tam zamanını bizlere kesin olarak söylememiştir. Dolayısıyla Biz ortalama 1000 aylık bir ömür de 2 defa aynı günlere denk gelen orucu tutmakta ve Kadir Gecesi’ni aramakta ,İhya etmekteyiz.
Kadir gecesinin kıymetinin Kur’an-ı Kerim’in inmesinde olduğunu göz önüne alacak olursak ve Kur’an sadece bir gece değil ,tüm ömrümüz boyunca hitabeden bir hayat kitabı olduğuna göre, aslında Peygamberimizin bu geceyi bize tam olarak bildirmemesinin hikmeti anlaşılır.
Aslında Kadir Gecesi’ni aramak demek ,Kur’an’ı aramak demektir Peygamberimize nazil olan Kur’an-ı Kerimi , Kadir Gecesi’ni arayan bizlere de nazil olmaktadır ve bizim hayat kitabımızdır .

Cebrail aleyhisselamın 610 tarihinde ilk vahiy getirdiğindeki gibi bizlere de inen Kur’an-ı Kerim ayetlerinde hayatımızın her anına dair dertlerimize deva vardır .
Kur’an-ı Kerim Saadet’in anahtarıdır ve inen melekler bize aslında saadetin anahtarını sunuyorlar.
BU GECEDE BU ANAHTARI ALMAK NASİBİMİZ OLSUN.

BU KADİRLİ  -KIYMETLİ ,KANDİLİMİZ HER DAİM YANSIN .

KORONASIZ GÜNLERDE BAYRAMA KAVUŞMAK NASİP OLSUN

KANDİLİMİZ BAYRAM ,BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN

SERAP UYSAL

                                     serapuysal.com.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir