ZİKİR YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ ?

344) Zikrederken abdestli olmak şart mıdır?
Zikrederken abdestli olmak şart değildir ama zikrin adabı bakımından ve daha da makbul olması için ab-destli bulunmak iyidir. Zaten daima abdestli olmak da bir nevi zikirdir. Çünkü abdest de Allah’ın emirlerin-den biridir. Ancak zaruri bir halde abdestsiz de zikir yapılabilir. Hz. Aişe annemiz Peygamberimizin abdestli ve abdestsiz her halinde zikrettiğini haber vermiştir.
345) Zikir sadece elde tesbihle mi ya-pılır?
Zikir sadece elde tesbih ile yapılmaz. Zikri saymak şart değildir. İnsan her halükarda elinde tesbih bulun-duramaz. Halkımız böyle sandığı içindir ki yapabileceği durumlarda bile elinde tesbih olmadığı için zikir yapmıyor.
346) Namaz da zikirdir diyebilir miyiz?
ZİKRİN EN EFDALİ NAMAZDIR. Çünkü namaz-da zikrin her çeşidi yapılmaktadır.
347) Kur’an okumak zikir midir?
Kur’an-ı Kerim’in bir ismi de “Ez-Zikr” dir. Kur’an-ı Kerim Allah kelamı olduğundan en güzel zikirdir.
348) Hangi davranışlar zikir kategori-sinde değerlendirilebilir?
Ayet ve hadislerde belirtilen söz ve duaların hari-cinde insan her davranışını zikre dolayısıyla ibadete çevirebilir.
Allah’ın emir ve yasaklarına uymak, ilim öğrenmek ve öğretmek, cihad etmek kısaca ALLAH’ın rızasını gözeterek yaptığımız her iş bir zikre dönüşür.
349) Zikir sadece mübarek gecelerde mi yapılır?
Zikir için sadece mübarek geceleri beklememeliyiz. İstediğimiz her an ve yerde zikir yapabiliriz. (tuvalet ve banyo hariç)
350) Yatarken zikir yapılır mı?
Yatarken de zikir yapılabilir. Ancak yine yanlış bilgi neticesi insanlar gece yatakta uykusu kaçtığı halde yatı-lan yerde zikir olmaz düşüncesiyle zikredeceğine hayalinde keçileri sayarak uyumaya çalışıyor. Yattığı-mız yerde ayaklarımızı toplayarak zikredebiliriz.
351) Yatarken zikir yapılabileceğine dair ayet var mıdır?
Kur’an-ı Kerim’de Al-i İmran Suresi 191. Ayet-i Kerimesinde şöyle buyrulmaktadır:
“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine ya-tarken Allah’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaradılışı üze-rine düşünürler. Ve Rabbimiz, bunu boş yere yaratmadın, Sen yücesin, bizi cehennem azabından koru derler.”
352) Adetli kadınlar zikir yapabilir mi?
Adet ve loğusa olan hanımlar da bu durumlarda hiç zikir yapılamaz sanarak birçok günlerini boşa geçiri-yor. Hâlbuki adetliyken sadece kur’an okunmaz ve namaz kılınmaz. Bir hanım adetli günlerinde ibadet etmek isterse seccadesini serip üzerinde veya istediği şekilde zikrini yapabilir.
353) Zikirle ilgili ayetlerden örnek ve-rebilir misiniz?
Zikirle ilgili birkaç ayet meali:
“Ey iman edenler! Allah’ı çokça zikredin.” (ahzab suresi:47. ayet)
“Sabah, akşam, yalvararak ve ürpererek, sesini yükseltmeden, için için Rabbini an. Sakın gafillerden olma. Rabbinin katındakiler O’na kulluk etmekten yüksünmezler. O’nu tesbih eder, O’na secde ederler.” (Araf Suresi 205–206. ayet)
“Onlar iman eden ve kalpleri Allah’ı anmakla huzur bulan kimselerdir. Bilin ki kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” (Rad Suresi 28. ayet.)
354) Zikrin önemi ile ilgili bir hadis-i şerif örnek verir misiniz?
Bu konudaki birçok hadis-i şeriften bir örnek vere-cek olursak Allah’ın sevgili elçisi şöyle buyurur:
“İçerisinde ALLAH zikredilen evle, içinde ALLAH zikredilmeyen ev, ölü ile diri gibidir.”
İSLAM KÜLTÜRÜ :SORARAK ÖĞRENİYORUM “İSİMLİ KİTABIMIZDAN ALINTI
SERAP UYSAL

ZİKRE DAİR SORULAR VE CEVAPLARI

337) Zikir ne demektir?
Zikir; daima anmak, unutmamak, aklından çıkar-mamak demektir. Allah’ı zikretmek ise O’nu yücelt-mek, birliğini unutmamak, onu eksik sıfatlardan tenzih edip, O’na hamd ve senada bulunmak demektir.
338) Kaç çeşit zikir vardır?
Zikir denildiğinde insanlarda görülen yanlış bir inanç vardır ki,o da eline tesbih alıp ALLAH’ı sadece anmak. Hâlbuki zikirden sadece bu kastedilmemekte-dir. İki türlü zikir vardır diyebiliriz.
Birincisi; ayet ve hadislerden öğrendiğimiz belirli zikir ve duaların okunması,
İkincisi de; Allah’ı her işimizde aklımızdan çıkar-madan Onun emirleri doğrultusunda hayatımıza yön vermek, yani emirleri tutup, yasaklarından kaçınmak ki, esas önemli olan da budur.
Yani sadece tesbih çekip sonra da Allah’ın emirleri-ne muhalefet ederek yaşamak zikir yapmak sayılamaz.
339) Zikir için belli bir sayı var mıdır?
Sevgili Peygamberimiz, bazı zikirlerde sayı belirtmiş bazılarında da belirtmemiştir. Esas olan kişinin gücü nispetinde zikredebilmesidir.
Mesela günde 70 veya 100 defa istiğfar ettiğini söy-lemesi, bazı duaları üçer defa söylemesi gibi.
340) Peygamberimizin kızı Hz. Fatıma ve Hz. Ali’ye öğrettiği zikir hangisidir?
Sevgili Peygamberimiz (SAV), o zamanın şartlarında ev işlerinden çok yorulduğunu söyleyerek kendisine bir yardımcı vermesini isteyen kızı Hz. Fatıma ve Hz. Ali’ye şöyle demiştir:
“İyi dinleyin! Sizin benden istediğiniz hizmetçiden daha hayırlısını size haber vereyim mi? Siz gece yata-ğınıza girdiğinizde 34 defa Allahü Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 defa da Elhamdülillah deyiniz. Böylece zikretmeniz sizin için hizmetçiden daha hayırlıdır.”
Hz. Ali ve eşi Hz. Fatıma annemiz hayatları boyunca bu zikri yapmış, hiç bırakmamışlardır. Hatta Hz. Ali, Sıffin savaşında o ölüm kalım anında dahi bu zikri bı-rakmadığını söyler.
341) Sevgili Peygamberimiz eşi Hz. Safiye validemize hangi zikri öğretmiştir?
Bir gün peygamberimiz (SAV) eşi Hz. Safiye vali-demizin önünde hurma çekirdeklerini sayarak tesbih ettiğini görünce ona şu zikri öğretmiştir:
“SÜBHANALLAHİ ADEDE HALKIH”
ANLAMI: ALLAH’IM, Yarattıklarının adedince seni tes¬bih ederim.
Peygamberimiz bu zikri yaptığındaki sevabın, yap-makta olduğundan daha kısa zamanda ve sevabının da daha fazla olacağını söylemiştir.
342) Peygamberimiz (SAV), eşi Hz. Cüveyriye annemize hangi zikri öğretmiştir?
Peygamberimiz bir gün, uzun süre zikirle meşgul olduğunu gördüğü eşi Cüveyriye annemize şu zikri öğretmiştir:
“SÜBHANALLAHİ ADEDE HALKIH: (Allah’ı ya-ratıklarının sayısınca tesbih ederim.)
SÜBHANALLAHİ RIZA NEFSİH: (Allah’ı kendi-sinin razı olacağı şekilde tesbih ederim.)
SÜBHANALLAHİ ZİNETE ARŞİH: (Allah’ı arşın ağırlığınca tesbih ederim.)
SÜBHANALLAHİ MİDADE KELİMATİH: (Al-lah’ı ilminin miktarınca tesbih ederim.) ”

BU YAZI ,İSLAM KÜLTÜRÜ :SORARAK ÖĞRENİYORUM “İSİMLİ KİTABIMIZDAN ALINMIŞTIR….
SERAP UYSAL